§ 1 ALGEMENE INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor de in het kader van de onlineshop ‘www.nebulus.biz’ van de Nebulus GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de heer Alexander Scharnböck, Mettenerstr. 21, 94469 Deggendorf (hierna 'verkoper') tot stand gekomen contractuele voorwaarden tussen de verkoper en zijn klant (hierna 'koper').

2. Contracten komen zowel met consumenten als ondernemers tot stand.

3. Consument is elke natuurlijke persoon, die een rechtshandeling aangaat met doeleinden, die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

4. Volgens § 14 BGB (Duits burgerlijk wetboek) is een onderneming een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten. Een vennootschap met rechtsbevoegdheid is een vennootschap, die beschikt over de bevoegdheid rechten te verkrijgen en verplichtingen aan te gaan.

§ 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle in het kader van de onlineshop van de verkoper te verwerven producten, artikelen en diensten vormen geen bindend bod door de verkoper in juridische zin, maar zijn een uitnodiging van hen over het aanbod aan de verkoper.
2. Nadat de koper de bestelling heeft verstuurd, krijgt hij onmiddellijk een e-mail, die de ontvangst van de bestelling bevestigt, maar geen aanvaarding van het aanbod in juridische zin vormt, waardoor het contract tot stand komt. Het contract komt door een afzonderlijke opdrachtbevestiging van de verkoper tot stand.

§ 3 PRIJS, OMZETBELASTING, BETALING

1. Alle vermelde prijzen zijn een totaalprijs inclusief wettelijke btw., exclusief eventuele verzendkosten afhankelijk van het soort levering (zie § 4), exclusief eventuele verzend- en verpakkingskosten.
2. De verkoper biedt de volgende betaalmethoden aan: Bankoverschrijving (vooraf betalen), PayPal, Amazon Payments. De verkoper reikt de klant voor de bestelde goederen een factuur uit, die bij de levering van de goederen wordt bijgevoegd of per brief wordt gestuurd.

§ 4 LEVERINGEN, VERZENDKOSTEN EN OVERDRACHT VAN RISICO

1. De levering (aflevering van een postorderbedrijf) gebeurt onmiddellijk na ontvangst van het geld of een bericht van PayPal.
2. De leverings- en betalingsvoorwaarden van de verkoper zijn verder uitgewerkt op het bestelformulier. De leveringstermijn vindt u op de artikelomschrijving.
3. Op de laatste bestelpagina voordat u uw aanbod opstuurt (‘Nu op eigen kosten bestellen’) krijgt u nogmaals een totaaloverzicht van de belangrijkste kenmerken van de goederen, de totaalprijs van de goederen en alle onderdelen die daarmee verband houden zoals verzend- en verpakkingskosten.
4. Als de koper consument is zoals bedoeld in § 13 BGB, wordt het verzendrisico uitsluitend door de verkoper gedragen. Als de koper daarentegen ondernemer is, gaat het risico naar de koper over, zodra de verkoper de goederen aan de expediteur of een andere persoon of instelling heeft geleverd die is belast met de verzending.

§ 5. INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Instructies voor herroeping en model-herroepingsformulier. De volgende Instructies voor herroeping gelden uitsluitend voor consumenten (zie § 1 van de AGB, de Algemene Voorwaarden).

Herroepingsrecht
U hebt het recht binnen een maand zonder vermelding van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt een maand vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Nebulus GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de heer Alexander Scharnböck, Mettenerstr. 21, 94469 Deggendorf, e-mail: info@nebulus.biz, fax: (0991) 280 917 71, telefoon: 099128091774) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief die per post wordt verstuurd, fax of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, dat echter nog niet vooraf is ingevuld.
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn stuurt.
Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die het gevolg ervan zijn dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetalingen kosten berekend. We kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de goederen weer retour hebben ontvangen of tot u het bewijs hebtgeleverd, dat u de goederen hebt geretourneerd, indien deze datum eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte brengt, aan ons retourneren of overhandigen. De termijn is gewaarborgd, als u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen stuurt. U draagt de onmiddellijke kosten van de retournering van de goederen. U moet de kosten voor een eventueel waardeverlies van de goederen alleen dragen, als dit waardeverlies op een ter controle van de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen niet noodzakelijk gebruik ervan is terug te voeren.

-Einde van de Instructies voor herroeping-


Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten
- bij levering van goederen, die niet voorgefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor de persoonlijke behoeften van de consument zijn bestemd;
- bij levering van goederen, die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheid snel afloopt,
- bij de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst werd afgesproken, die echter ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde, - afhangt van schommelingen op de markt, waarop de ondernemer geen invloed had; - over de levering van kranten, tijdschriften of periodieken met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht kan vervallen
- bij de levering van verzegelde goederen, die omwille van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering, als hun verzegeling na de levering is verwijderd, - bij de levering van goederen, als de na de levering vanwege hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen, - bij de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na de levering is verwijderd; - bij de levering van kranten, tijdschriften of periodieken met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Model-herroepingsformulier
Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
Aan [Nebulus GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de heer Alexander Scharnböck, Mettenerstr. 21, 94469 Deggendorf, e-mail: info@nebulus.biz, Fax: +49 991 280 917 71]:

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de verkoop

van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum

_______ (*) doorstrepen wat niet van toepassing is. § 6 Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt het eigendom van de goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 7 GARANTIERECHTEN BIJ GEBREKEN

Voor onze goederen geldt het wettelijke Mängelhaftungsrecht (garantierecht bij gebreken).

§ 8 OVERIGE VERPLICHTINGEN TOT INFORMATIEVERSTREKKING VOOR OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMSTEN ALSOOK VOOR DE ELEKTRONISCHE HANDEL

1. Technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst/de bestelprocedure
Kies de producten die u wilt bestellen door te klikken op de knop ‘In de winkelmand'. Daardoor wordt uw keuze in de winkelmand gelegd. U kunt deze keuze tot het verzenden van uw bestelling op elk moment wijzigen, door het aantal producten te wijzigen, door de keuze te wissen, door te klikken op de knop ‘Wissen’ of door de bestelprocedure af te breken. Door te klikken op de knop ‘Naar de kassa’ komt u bij de volgende stap in de bestelling. Vul vervolgens uw klantgegevens in. Uw gegevens worden met inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming verzameld, verwerkt en gebruikt. Ander gebruik of verstrekking aan een derden vindt niet plaats. Kies de gewenste betaalmethode en klik op de knop ‘Ga door naar de volgende stap'. Lees de Algemene voorwaarden en de Instructies voor herroeping zorgvuldig door. U kunt alleen doorgaan met de bestelling door akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden onder de Instructies voor herroeping (aanvinken). Door te klikken op ‘Nu op eigen kosten bestellen’ stuurt u uw bestelling naar ons. Hiermee geeft u een juridisch bindend aanbod af.

2. Opslaan van de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst alsook toegankelijkheid voor de klant.
De tekst van de overeenkomst en uw bestelinformatie worden door de verkoper opgeslagen. Na het afronden van de door u uitgevoerde bestelling krijgt u een overzichtelijke bestelbevestiging, waarin alle informatie over uw bestelling staat. Verder kunt u de tekst van de overeenkomst via de printfunctie van de browser afdrukken. Uw bestelgegevens ontvangt u ook nogmaals afzonderlijk in de e-mail die u wordt gestuurd. Bovendien stuurt de verkoper de koper op elk moment op aanvraag de bepalingen van de overeenkomst per e-mail.

3. Mogelijkheid om invoerfouten te corrigeren
Voordat de bestelling wordt geplaatst, kunt op elk moment uw invoer corrigeren. Dit kan via de ‘Terugtoets’ of de ‘Terugpijl’ van uw internetbrowser. Correcties kunt u ook rechtstreeks op de afzonderlijke aanbodpagina's in de beschikbare invoervelden corrigeren. Verder bestaat de mogelijkheid in het kader van de virtuele winkelmand de producten bij te werken of afzonderlijke producten te wissen. Al deze correctiemogelijkheden bestaan tot en met de plaatsing van het bindende bod via de knop ‘Nu op eigen kosten bestellen'.

4. Taal van de overeenkomst
De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits.

5. Gedragscodes
De verkoper heeft zich niet onderworpen aan specifieke gedragscodes.

6. Bestelbevestiging
Nadat de klant het aanbod heeft verstuurd, krijgt hij een bevestigingsmail.

7. Bezwaren en garanties
Bezwaren, zoals in het bijzonder aanspraken op garantie, moeten worden gericht aan de verkoper.

8. Belangrijke kenmerken van de goederen
De belangrijke kenmerken van de goederen haalt u uit de artikelomschrijving. Dit geldt ook voor de geldigheid van beperkte aanbiedingen.

§ 9 PRIVACYVERKLARING

a) Het verzamelen, opslaan, wijzigen, overdragen, blokkeren, wissen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gebeurt met inachtneming van de geldende gegevensbeschermingsregels.
b) We geven uw persoonlijke gegevens uitsluitend door aan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst deelnemende servicepartners zoals de met de betalingen belaste kredietinstelling en de met de levering belaste logistieke onderneming. De omvang van de overgebrachte gegevens is in het geval van doorgave van uw persoonlijke gegevens aan derden echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.
c) Met het sluiten van de overeenkomst verklaart u akkoord te gaan met het verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (bijv. adres) volgens de hiervoor genoemde aanwijzingen. U hebt echter de mogelijkheid te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik, zonder dat hiervoor andere kosten dan transmissiekosten volgens het basistarief ontstaan.
d) Volgens de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet inzake gegevensbescherming) hebt u het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsook recht op rectificatie, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Wij verzoeken u, zich met deze aanvragen tot het in de aanbiederinformatie aangegeven adres te richten. Indien de persoonlijke informatie die de aanbieder over u heeft opgeslagen, onjuist is, volgt onmiddellijk een correctie, nadat u hierover een melding heeft gedaan.
e) De gegevensbescherming wordt gegarandeerd door de Bundesdatenschutzgesetz. Een gebruik is derhalve alleen toegestaan, als de Bundesdatenschutzgesetz of een rechtsvoorschrift dit toestaat of de betrokkene akkoord gaat.

§ 10 ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOLGENS ART. 14 LID 1 ODR -VO EN § 36 VSBG:

Voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform (‘OS-platform') opgericht, waartoe u zich kunt wenden. Het OS-platform dient als centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortkomen uit online koopovereenkomsten. U vindt het platform onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/“
Tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten zijn wij niet verplicht en niet bereid.

§ 11 SLOTBEPALING

Op de contractuele relatie tussen de verkoper en de klant alsook op de respectieve Algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Consumenten met een alledaagse verblijfplaats in het buitenland kunnen zich ongeacht de rechtskeuze ook beroepen op het recht van de staat waarin ze wonen.